شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
کمتر شخصيتي پيدا ميشه که با اين توازع و فروتني اين کار رو بکنه. ممنون کويرسبز، نور اهلبيت(ع) و خانوم صداقت.
درب کنسرو بازکن برقی
محمّدمهدي
0 امتیاز
0 برگزیده
609 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
محمّدمهدي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top